Gatunek (nazwa łacińska) /

Species (scientific name)

Nazwa w języku polskim / English name Typ głosu / Call
type
Miejsce rejestracji / Recording site Nagranie orginalne /  Original recording Wersja odszumiona w SAS Lab Pro / Noise reduced version in SAS Lab Pro Wersja syntetyzowana / Synthetized version Wersja do playbacku w LunaLure UMP-1 / Version for playback in LunaLure UMP-1 Wersja do playbacku w LunaLure UMP-2 / Version for playback in LunaLure UMP-2
Barbastella barbastellus Mopek zachodni / western barbastelle S FR
Barbastella barbastellus D GB
Barbastella barbastellus D BG
Eptesicus nilssonii D DE
Eptesicus nilssonii S NO
Eptesicus nilssonii S roost NO
Eptesicus serotinus D GB
Miniopterus schreibersii D BG
Myotis bechsteinii D GB
Myotis bechsteinii D GB
Myotis bechsteinii S juv DE
Myotis bechsteinii S synthesized
Myotis bechsteinii D BG
Myotis brandtii D GB
Myotis capaccinii D BG
Myotis dasycneme D DE
Myotis dasycneme D DE
Myotis daubentonii D GB
Myotis daubentonii D DE
Myotis daubentonii S roost NO
Myotis daubentonii S roost NO
Myotis myotis D DE
Myotis myotis S juv DE
Myotis myotis D BG
Myotis mystacinus D GB
Myotis mystacinus D DE
Myotis nattereri S GB
Myotis nattereri D GB
Nyctalus leisleri S GB
Nyctalus leisleri S juv DE
Nyctalus leisleri S juv DE
Nyctalus leisleri D BG
Nyctalus noctula F DE
Nyctalus noctula S DE
Nyctalus noctula S DE
Nyctalus noctula D DE
Nyctalus noctula D DE
Pipistrellus kuhlii S ES
Pipistrellus kuhlii S ES
Pipistrellus nathusii S IR
Pipistrellus nathusii S DE
Pipistrellus nathusii D DE
Pipistrellus pipistrellus S DE
Pipistrellus pipistrellus S GB
Pipistrellus pipistrellus F DE
Pipistrellus pipistrellus S GB
Pipistrellus pipistrellus S juv DE
Pipistrellus pygmaeus F DE
Pipistrellus pygmaeus S GB
Pipistrellus pygmaeus S GB
Pipistrellus pygmaeus S DE
Pipistrellus pygmaeus S juv DE
Pipistrellus pygmaeus D DE
Plecotus auritus D DE
Plecotus austriacus D BG
Rhinolophus blasii D BG
Rhinolophus euryale D BG
Rhinolophus ferrumequinum D GB
Rhinolophus hipposideros D BG
Rhinolophus mehelyi D BG
Vespertilio murinus S DE
Vespertilio murinus S DE