+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   1. Firma Animal Sound Labs zapewnia 24 miesięczny, a w przypadku niektórych produktów 36 miesięczny okres bezawaryjnego działania oferowanych produktów.
   2. Gwarancja ważna jest na terytorium RP, koszt wysyłki zwrotnej towaru poza granice RP ponosi Klient.
   3. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 5.
   4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie (np. wymiana akumulatorów, mikrofonu, sprawdzenie działania itp).
   5. Gwarancja nie obejmuje przewodów połączeniowych dołączanych jako gratis lub obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
   a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady
   b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
   – niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji
   – użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach np. nadmierna wilgotność, zbyt wysoka (powyżej 50°C), lub zbyt niska (poniżej -20°C) temperatura, duże nasłonecznienie, itp.
   – samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, nieautoryzowaneych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
   – nieprawidłowego napięcia zasilania lub użycia wadliwych lub zużytych baterii lub akumulatorów
   6. W przypadku, gdy ta sama usterka pojawi się po kolejnych dwóch naprawach – urządzenie zostanie wymienione na nowe, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 180 dni licząc od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
   7. Wszelkie ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy Animal Sound Labs, a także w wyniku niezgodnego z instrukcją użytkowania produktu, w szczególności: niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, pyłów, dużej wilgoci, narażeniem na działanie chemikaliów, skrajnie niskich lub wysokich temperatur ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać zaś Klient zostaje powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty za naprawę oraz o jej wysokości. W przypadku braku kontaktu lub nie wyrażenia zgody na odpłatną naprawę produkt zostanie odesłany w niezmienionym stanie na koszt Klienta.
   8. Firma Animal Sound Labs nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu podczas eksploatacji oraz w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych.
   9. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
   10. W przypadku wykupienia dodatkowej usługi „Extra serwis 3L” lub „Extra serwis 5L” Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą celem uzgodnienia terminu odbioru towaru przez kuriera w trybie door-to-door.
   11. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest zgłoszenie usterki a następnie dostarczenie produktu do serwisu lub siedziby firmy z opisem uszkodzenia. Do opakowania z reklamowanym towarem należy włożyć kartkę z informacją o rodzaju uszkodzenia i podać adres, na który ma być odesłany towar po reklamacji.
   12. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt Klienta.
   13. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres:
   Animal Sound Labs, Paweł Federowicz, Św. Wincentego 49 lok.17, 50-251 Wrocław bądź do autoryzowanego serwisu wymienionego na stronie www.animalsoundlabs.pl
   14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
   15. Kupującemu przysługuje prawo do 14-to dniowego okresu, w którym może zwrócić nieużywany produkt zakupiony zdalnie, z wyjątkiem produktów niestandardowych, indywidualnie dostosowywanych lub modyfikowanych do potrzeb zamówienia.