+48 697321583 info@animalsoundlabs.pl

   Regulamin Promocji „-11% na wszystkie produkty Animal Sound Labs” z okazji XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej

    

   §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży z rabatem 11% dla uczestników XXVI OKCH, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma Animal Sound Labs z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pirenejskiej 10a/4, NIP: 898-218-79-25. zwana dalej „Organizatorem”.
   2. Celem Promocji jest promocja nowych oraz dotychczasowych produktów z oferty Organizatora na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .
   3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 listopada 2017 do 31 grudnia 2017, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 Regulaminu
   4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   5. W ramach Promocji finalna cena na wszystkie produkty z oferty Organizatora dostępne na stronie www.lunabat.com/pl/ceny-i-zamowienia/ zostanie obniżona po złożeniu zamówienia przed 31 grudnia 2017r.

   §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

   1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
   2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 11% rabatu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

   a) złożyć zamówienie przez formularz na stronie www.lunabat.com/pl/kontakt lub na adres poczty elektronicznej: info@animalsoundlabs.pl lub info@asl.atthost24.pl podając nazwy lub numery SKU zamawianych produktów

   b) podać imię i nazwisko osoby zamawiającej lub nazwę firmy oraz dane do fakturowania a także numer telefonu kontaktowego i adres dostawy (jeśli jest inny niż dane do faktury) ewentualnie określić sposób dostawy (kurier, poczta, paczkomaty itp. – do ustalenia indywidualnie)

   c) podać hasło: „promo26okch” podczas składania zamówienia

   d) dokonać wpłaty na konto podane w przesłanej drogą zwrotną proformie w terminie trwania promocji z zastrzeżeniem §4 ust. 1 i 2 Regulaminu,

   1. Uczestnik może dokonać wielu zamówień w okresie trwania Promocji i otrzymać na każde z nich rabat określony w Promocji.
   2. Wysyłka zamówień nastąpi zgodnie z kolejnością księgowania wpłat na koncie Organizatora, zaś termin realizacji określony będzie wraz z przesłaną fakturą proforma.
   3. Rabaty będą przyznawane aż do wyczerpania się zasobów magazynowych produktów gotowych lub komponentów z których są produkowane. W przypadku, gdy liczba zamówień przekroczy dostępną ilość produktów o prawie do skorzystania z Promocji decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu zapłaty.
   4. Informacja o wyczerpaniu stanów magazynowych produktów gotowych lub komponentów będzie dostępna na stronie www.lunabat.com/pl/promocja26okch

   §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub przesyłać elektronicznie na adres: info@animalsoundlabs.pl lub info@asl.atthost24.pl
   2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
   3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
   4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony elektronicznie lub listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
   5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

   §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Organizatora.
   2. Wpłaty dokonane po 31 grudnia 2017 roku nie będą uwzględniane jako kwalifikujące się do przyznania rabatu określonego w Promocji i po poinformowaniu odbiorcy będą odsyłane zwrotnie na konto, z którego został dokonany przelew, ewentualnie będą mogły być traktowane jako zapłata częściowa za produkty oferowane w cenach obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.